โครงงานเรื่องนี้เป็นชีวิตความเป็นอยู่ของเรือนนอนหมู่บ้านพอเพียงที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเกิดเป็นอาชีพที่ยังยืน